top of page

 

Vista al mar Sitges  Lloguer Vacacional Apartament i Àtic Platja Allotjament Vacacional

Política de Privacitat /  Política de Privacitat /  Política de privacitat

Política de Privacitat

  1. INFORMACIÓ AL USUARI

 

DANIEL WARREN MAGINEL , en adelante RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i la informació que aquests dades seran tractats de conformitat amb el dispòsit en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), per lo que es facilita la següent informació del tractament:

 

Fin del tractament : mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que pugui realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions es realitzaran pel RESPONSABLE i relacionat amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

  • Realitzar estudis estadístics.

  • Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.

  • Remetir el boletin de notícies de la pàgina web.

 

Base jurídica del tractament : consentiment de l’interès.

 

Criteris de conservació de les dades : es conservaran durant més temps del necessari per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per tal de finar, se suprimirà amb mesures  de seguretat adequada per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total dels mètodes.

 

Comunicació de les dades : No es comunicaran els dades a tercers, salva obligació legal.

 

Drets que assisteixen a l'Usuari :

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades ja la limitació i oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets :

DANIEL WARREN MAGINEL. CALLE PERU, 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona). Correu electrònic:  info@seaviewsitges.com

 

   2. CARÀCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los Usuarios, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisco (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que els seus dades son necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, siendo voluntari la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitats al RESPONSABLE son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mètodes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzaran algun tipus de cesió de dades personals, es pedirà prèviament el consentiment expresso, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Tots els dades sol·licitats a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’ús. En cas que no hi hagi facilitats tots els dades, no es garanteixi que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

   3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformitat amb el dispòsit en les normes vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normes GDPR per al tractament dels dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, leal i transparent en relació amb l’interès i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les multes per als que son tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb el fi de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a què pugui fer exercicis.

 

Política de Privacitat

​​

   1. INFORMACIÓ A L'USUARI

 

DANIEL WARREN MAGINEL , des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Usuari i la informació que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d ' abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), pel que es facilita la següent informació del tractament:

 

Fi del tractament : mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

  • Realitzar estudis estadístics.

  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per utilitzar a través de qualsevol de les formes de contacte que es posi a la seva disposició.

  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

 

Base jurídica del tractament : consentiment de l’interessat.

 

Criteris de conservació de les dades : es conservar durant no més temps del necessari per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, és suprimir amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

 

Comunicació de les dades : No es comunica les dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

Drets que assisteixen l'Usuari :

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets :

DANIEL WARREN MAGINEL. CALLE PERU, 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona). Correu electrònic:  info@seaviewsitges.com

   2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, enviada voluntàriament la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i és fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

 

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per al servei d'un servei òptim a utilitzar. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

   3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complert amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Política de privacitat

   1. INFORMACIÓ DE L’USUARI

 

DANIEL WARREN MAGINEL , en endavant CONTROLADOR DE DADES, és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), que proporciona la informació següent sobre el tractament:

 

Finalitat del tractament : mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions de processament previstes són:

  • Enviar comunicacions publicitàries comercials per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o per qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que faci possible la realització de comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les realitzarà el CONTROLADOR i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus socis o proveïdors amb els quals hagin arribat a un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a dades personals.

  • Realització d’estudis estadístics.

  • Processar comandes, consultes o qualsevol tipus de sol·licitud realitzada per l’usuari mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte disponibles.

  • Enviament del butlletí de notícies del lloc web.

 

Base jurídica del tractament: consentiment de l’interessat.

 

Criteris de conservació de les dades: les dades s’emmagatzemaran durant el temps necessari per mantenir l’objectiu del tractament i, quan aquesta finalitat ja no sigui necessària, les dades s’esborraran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva completa destrucció. .

 

Divulgació de dades : les dades no es divulgaran a tercers, tret que estigui obligat legalment a fer-ho.

 

Drets de l'usuari :

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i esborrat de les seves dades i la restricció o oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control espanyola (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la legislació vigent.

 

Informació de contacte per exercir els drets :

DANIEL WARREN MAGINEL. CALLE PERU, 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona). Correu electrònic:  info@seaviewsitges.com

 

   2. NATURA OBLIGATORYRIA O OPCIONAL DE LA INFORMACIÓ OFERIDA PER L’USUARI

 

Els Usuaris, marcant les caselles corresponents i introduint les dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o en els formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma gratuïta i inequívoca que les seves dades siguin necessàries perquè el proveïdor compleixi les seves sol·liciten, proporcionant voluntàriament les seves dades als camps restants. L’Usuari s’assegura que les dades personals facilitades al CONTROLADOR són certes i és responsable de comunicar-los qualsevol canvi.

El CONTROLADOR informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers en cap cas i que sempre que es faci qualsevol tipus de transferència de dades personals, es sol·licitarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En el cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis proporcionats s’adaptin completament a les necessitats de l’Usuari.

   3. MESURES DE SEGURETAT

 

Que d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, el CONTROLADOR compleix totes les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals de les quals són responsables i compleix de manera manifesta els principis descrits a l’article. 5 del GDPR, pel qual es processen de manera lícita, justa i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades a allò que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es processen.

El CONTROLADOR garanteix que s’han implementat totes les polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel GDPR per protegir els drets i les llibertats dels usuaris i ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir els seus drets i llibertats. .

Actualitzat el 08/08/2019

   Sea View Sitges        Holiday Rental Apartment, Vacation Accommodation 

San Sebastian Beach, Sitges, Barcelona, Catalonia, Spain

bottom of page